НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ цэсний мэдээллүүд